به نام خدا
دانشکده فنی- مهندسی
گروه صنایع
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری
استاد راهنما:
دکتر محمد باقر فخرزاد
استاد مشاور:
دکتر حسن خادمی زارع
پژوهش و نگارش: مهران طاهری دهکردی
پاییز 1392
چکیده
رویکرد یک سیستم تولید به کم بودن از کار افتادگی تجهیزات و فرایند وابسته است. نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت نقش اساسی در دستیابی به این هدف ایفا میکنند. علاوه بر این با گذشت زمان کیفیت تجهیزات پایین میآید و ممکن است یک انتقال کیفیت از حالت تحت کنترل به حالت خارج از کنترل اتفاق بیفتد که توسط بالا رفتن نرخ بازگشت محصول و میل به خرابی مشخص می شود. این پایان نامه یک مدل یکپارچه شده برای تلفیق بهینه سازی فاصله های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پارامترهای کنترل ارائه می دهد. دو نوع سیاست نگهداری و تعمیرات در نطر گرفته میشود. حداقل تعمیر اصلاحی که حالت و شرایط تجهیزات را بدون تاثیر بر عمر آنها تعمیر می کند و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه که تجهیزات را بین حالت as good as new و as bad as old قرار میدهد. مدل پیشنهاد شده می تواند مقدار بهینه هر یک از چهار متغیر تصمیم را معین کند. یعنی اندازه نمونه(n)، زمان تناوب نمونه گیری (h)، ضریب حد کنترل(k)، و فاصله های زمانی تعمیر پیشگیرانه(t_PM)، که هزینه کل مورد انتطار حاصل از یکپارچه سازی در واحد زمان را حداقل میکند. یک مثال عددی برای تشریح تاثیر پارامترهای هزینه در سیاست تلفیق کنترل کیفیت و تعمیر پیشگیرانه از نظر اقتصادی، نشان داده شده است. حساسیت پارامترهای مختلف نیز امتحان شده است.
کلمات کلیدی: نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، سیاست کیفیت فرایند ، کنترل کیفیت آماری، مدل یکپارچه شده، حداقل سازی هزینه
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق1
مقدمه2
بیان مسئله3
اهمیت پژوهش4
هدف پژوهش4
سؤالات پژوهشی5
واژگان6
فصل دوم: ادبیات تحقیق7
2-1- بخش نخست: مقدمه ای بر بحث کیفیت8
2-1-1- تعریف کیفیت8
2-1-2- ابعاد کیفیت8
2-1-3- واژگان مهندسی کیفیت9
2-1-4- مهندسی کیفیت 9
2-2- بخش دوم: مروری بر تاریخچه شکل گیری نگهداری و تعمیرات12
2-2-1- دوره های شکل گیری و تحولات نگهداری و تعمیرات12
2-2-1-1- دوره نخست12
2-2-1-2- دوره دوم12
2-2-1-3- دوره سوم13
2-2-2- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (preventive maintenance)13
2-2-3- معرفی چند راهکار مؤثر در ارتقای سیستم نگهداری و تعمیرات14
2-2-3-1- تغییر در باورها و تکنیک ها14
2-2-3-2- درک تغییرات14
2-2-3-3- آموزش15
2-2-3-4- مدیریت دارایی ها15
2-2-3-5- کنترل موجودی و انبار15
2-2-3-6- نگهداری و تعمیرات اصلاحی16
2-2-3-7- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه16
2-3- بخش سوم: مروری بر ادبیات مدل های یکپارچه18
2-3-1- مقدمه18
2-3-2- رابطه تولید،کیفیت و نگهداری و تعمیرات19
2-3-3- کیفیت و تولید21
2-3-4- نگهداری و تعمیرات و تولید24
2-3-5- نگهداری و تعمیرات و کیفیت28
2-3-6- مدل های تلفیقی نگهداری و تعمیرات، تولید و کیفیت31
2-3-7- مدل های یکپارچه شده در سیستمهای چند مرحله ای32
فصل سوم: روش تحقیق34
3-1- بخش نخست: کلیات و فرضیات مسئله35
3-1-1- مقدمه35
3-1-2- حالت مسئله35
3-1-3- فرضیات مسئله36
3-1-4- توصیف مدل36
3-2- بخش دوم: فرمول بندی مدل های هزینه38
3-2-1- مدل بهینه سازی38
3-2-2- مدل هزینه برای نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل 〖FM〗_1 39
3-2-3- مدل هزینه برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه40
3-2-4- مدل هزینه به دلیل تنزل کیفیت به خاطر نقص فرایند40
3-2-5- محاسبه طول فرایند41
3-2-6- به دست آوردن مدل هزینه کنترل کیفیت فرایند44
3-2-7- نرخ خرابی فرایند و ماشین47
3-2-8- به دست آوردن N_f به عنوان تابعی از t_PM 48
فصل چهارم: جمع آوری و تحلیل داده49
4-1- مقدمه50
4-2- مدل های نگهداری و تعمیرات50
4-2-1- محاسبه تابع هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی50
4-2-2- محاسبه تابع هزینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه51
4-2-3- هزینه نگهداری و تعمیرات در یک دوره برنامه ریزی شده51
4-3- مدل کنترل کیفیت51
4-3-1- به دست آوردن طول دوره در مدل کنترل کیفیت51
4-3-2- محاسبه تایع هزینه کنترل کیفیت51
4-4- اجرای مدل بر روی داده های عددی52
4-5- بررسی حساسیت تابع هزینه کل و متغیر های تصمیم با تغییر بعضی داده ها53
4-6- پیاده سازی داده ها بر روی مدل مستقل56
فصل پنجم: نتیجه گیری56
5-1- مقدمه57
5-2- خلاصه بر کار انجام شده57
5-3- نوآوری های پژوهش58
5-4- پیشنهادات59
ضمیمه60
منابع و مراجع73
فهرست جداول
جدول 4-1-52
جدول 4-2-53
جدول 4-3-53
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
مسئله زمانبندی در تولید همواره یکی از موضوعات مهم و قابل توسعه برای مهندسین و محققین بوده است. کارهای زیادی در خصوص این موضوع تا بحال انجام شده است و محققان زیادی مدل هایی برای بهینه کردن زمانبندی در تولید ارائه داده اند. به طور ویژه تر مسئله زمانبندی در تولید در سیستم های تک ماشین، یکی از موضوعات فرعی در زمانبندی تولید بوده است. در این میان مطالبی همچون نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)، و نگهداری و تعمیرات اصلاحی (CM)، نیز وارد ادبیات موضوع میشوند. مسائلی چون زمان انجام عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی، تبدیل به دغدغه محققین میشود. اینکه چه زمانی بهتر است عملیات نگهداری و تعمیرات را روی ماشین انجام داد.
از طرفی دیگر، بحث کنترل کیفیت محصولات تولید شده توسط ماشین نیز مد نظر کنترل کنندگان کیفیت قرار میگیرد. مسائلی مانند اینکه آیا محصول تولید شده توسط سیستم کیفیت مورد انتظار ما را داشته است و مطابق با انتظارات و مقادیر مورد هدف ما بوده است. آیا سیستم در حالت تحت کنترل قرار دارد یا نه. اگر سیستم در حالت خارج از کنترل قرار گرفته است به چه دلیل بوده است و چگونه میتوان سیستم را دوباره به حالت تحت کنترل بازگرداند و در واقع پیدا کردن راهی برای حل مشکل بوجود آمده که باعث شده است که سیستم ما از حالت تحت کنترل به حالت خارج از کنترل تبدیل شود.
تعیین پارامترهای بهینه نمودار کنترل برای حداقلسازی هزینه های ناشی از کنترل کیفیت محصول تولید شده و طراحی نمودار کنترل نیز یکی دیگر از مواردی میباشد که مدیران تولید باید در بحث کنترل کیفیت آن را مورد نظر قرار دهند.
اهمیت این دو موضوع، یعنی بحث نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت در بحث تولید غیر قابل انکار میباشد و در نظر نگرفتن این دو جنبه در تولید، باعث بروز مشکلات فراوانی خواهد شد که در کار تولید، خدشه وارد میکند و باعث استهلاک ماشین، بالارفتن هزینه ها، پایین آمدن کیفیت محصول تولید شده، افزایش میزان برگشتی محصول، نارضایتی مشتری و … خواهد شد.
بیان مسئله
هانطور که گفته شد دو موضوع نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت در بحث تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه نکردن به این دو جنبه در کار تولید تبعات منفی زیادی را میتواند به دنبال داشته باشد.
به همین منظور مدل های زیادی درباره این دو مسئله ارائه و توسعه داده شده است. هدف این مدل ها در بحث نگهداری و تعمیرات به دست آوردن یک فاصله زمانی برای اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا اصلاحی در طول فرایند میباشد که هزینه های ناشی از این نگهداری و تعمیرات مانند هزینه بیکاری ماشین، هزینه نیروی کار تعمیر کننده و … را حداقل کند. و در بحث کنترل کیفیت هم تعیین پارامترهای نمودار کنترل به صورت بهینه به طوریکه هزینه های ناشی از کنترل را حداقل کند.
اما مطالعات اخیر نشان داده است که این دو جنبه روابط و وابستگی های قابل توجهی با یکدیگر دارند و به دلیل این روابط و وابستگی ها بهتر است که این دو جنبه را به طور تلفیقی و با یکدیگر در نظر گرفت. در واقع مد نظر قرار دادن این دو جنبه به طور مستقل و جدا از هم، با توجه به روابط بین آنها کار معقولی نمیباشد و نتایج بهینه را برای ما نتیجه نمیدهد. مدل های یکپارچه شده زیادی در سالهای اخیر از سوی محققان ارائه شده است که در اکثر این مدلها یکپارچه کردن و تلفیق مباحث نگهداری و تعمیرات، زمانبندی تولید و کنترل کیفیت باعث بهتر شدن روند تولید در مقایسه با زمانی که این سه جنبه به طور مستقل در نظر گرفته میشود، میباشد. در اکثر مقالات در مورد مدل های یکپارچه این مقایسه انجام شده است و نتیجه گرفته میشود که یکپارچه و تلفیق کردن این سه جنبه بهتر از زمانی است که آنها به طور مستقل و جدا از هم در نظر گرفته میشوند و هزینه ها در حالت یکپارچه شده و تلفیقی کمتر از حالت مستقل و جدا از هم میشوند.
در این پایان نامه مدلی یکپارچه شده ارائه شده است که دو جنبه نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت به طور تلفیقی در یک سیستم در نظر گرفته شده است. در این مدل همه ویژگی های نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت را در قالب یک مدل به صورت یکپارچه مورد نگارش واقع شده است و نسبت به حل آن اقدام شده است.
در واقع یک مدل یکپارچه شده برای تلفیق بهینه سازی فاصله های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پارامترهای کنترل پیشنهاد شده است. دو نوع سیاست نگهداری و تعمیرات در نظرگرفته شده است. حداقل تعمیر اصلاحی که حالت و شرایط تجهیزات را بدون تاثیر بر عمر آنها تعمیر میکند و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه که تجهیزات را بین حالت as good as new و as bad as old قرار میدهد. مدل پیشنهاد شده میتواند مقدار بهینه هر یک از چهار متغیر تصمیم را معین کند. یعنی اندازه نمونه(n)، زمان تناوب نمونه گیری (h)، ضریب حد کنترل(k)، و فاصله های زمانی تعمیر پیشگیرانه(t_PM)، که هزینه کل مورد انتطار حال از یکپارچه سازی در واحد زمان را حداقل میکند. یک مثال عددی برای تشریح تاثیر پارامترهای هزینه در سیاست تلفیق کنترل کیفیت و تعمیر پیشگیرانه از نظر اقتصادی، نشان داده شده است.
سیستم کار در این پایان نامه یک سیستم تک ماشین با یک مؤلفه میباشد که یک نوع محصول را تولید میکند. در واقع مدل ارائه شده، فاصله های زمانی بهینه برای اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر روی این ماشین و همچنین پارامترهای بهینه کنترل کیفیت را برای بررسی میزان کیفیت محصول تولید شده، به نحوی که هزینه های ناشی از اعمال نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت حداقل شود، را مورد بررسی قرار میدهد.
اهمیت پژوهش
رویکرد یک سیستم تولید به کم بودن از کار افتادگی تجهیزات و فرایند وابسته است. نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت نقش اساسی در دستیابی به این هدف ایفا میکنند. علاوه بر این با گذشت زمان کیفیت تجهیزات پایین میآید و ممکن است یک انتقال کیفیت از حالت تحت کنترل به حالت خارج از کنترل اتفاق بیفتد که توسط بالا رفتن نرخ بازگشت محصول و میل به خرابی مشخص میشود.
زمانبندی نگهداری و تعمیرات و فرایند کیفیت، قسمتی از سیاستهای عملیاتی میباشد که نتیجه عملکرد هر سیستم تولید میباشد.با وجود تاثیرات مشترک بین این تصمیمات، که خیلی هم مهم نیستند، رویکردهای بر پایه مدل برای بهینه کردن آنها بطور شبیه سازی شده، مهیا میباشند. بعنوان نمونه، بیشترین مدلهای زمانبندی تولید، تاثیر در دسترس بودن ماشین بدلیل خرابی یا فعالیت نگهداری و تعمیرات را در نظر نمیگیرند. بطور مشابه، مدلهای برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، به ندرت اثر نگهداری و تعمیرات را بر زمان تحویل به مشتری و نیازمندیهای او، در نظر میگیرند. اگرچه، اثر نگهداری و تعمیرات نمیتواند به شکل معنا داری بدون محاسبه کردن تابع نگهداری و تعمیرات که با نیازمندیهای تولید مطابقت میکند، اندازه گیری شود.
از طرف دیگر، تاخیر نگهداری و تعمیرات برای سازگاری با نیازمندیهای تولید ممکن است تعمیرات فرایند و خطر معیوب شدن ماشین را افزایش دهد، به طوریکه ممکن است باعث بیشتر شدن موارد غیر قابل قبول وپایین آمدن سرعت شود. از این رو در نظر گرفتن کنترل کیفیت و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات میتواند یک راه مؤثر برای برطرف شدن برخی از مشکلات باشد و به تبع آن اگر بخواهیم این دو را جدار از هم نگاه کنیم، با توجه به رابطه های موجود و وابستگی های بین این موضوعات باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. یکی از رویکرد های مهم در هر سیستم تولید واقف بودن به مسائل وابستگی ها و روابط موجود بین مورد های مورد بحث خواهد بود و داشتن اطلاعات جامع حول موضوع و احاطه داشتن به جنبه های موجود در مسئله میتواند ما را در مدل سازی کمک شایانی نماید و در نتیجه کار ما تاثیر به سزایی بگذارد. با توجه به نکاتی که گفته شد پی به اهمیت موضوع تلفیق و یکپارچه سازی مدل های نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت خواهیم برد.
هدف پژوهش
همانطور که قبلا اشاره شد، تلفیق و یکپارچه سازی مدل های کنترل کیفیت و نگهداری و تعمیرات به طور همزمان، به طرز قابل توجهی مثمرثمر تر از زمانی که این مدل ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند، خواهد بود. رویکرد یک سیستم تولید به طور قابل ملاحظه ای به زمانبندی نگهداری تعمیرات و پارامترهای کنترل کیفیت، وابسته است.
بحث مدل های یکپارچه و تلفیقی یکی از موضوعاتی میباشد که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به اینکه این مدلها بهتر و کاراتر از زمانی خواهند بود که به طور جداگانه هستند، با استقبال زیادی روبرو شده اند. در واقع یکی از اهداف محققان در سالهای اخیر همواره ادغام دو یا چند موضوع با ویژگی ها و روابطشان در غالب یک مدل بوده است و معمولا با مقایسه کار یکپارچه سازی شده خود با حالت جداگانه به این نتیجه رسیده اند که حالت ادغام شده مسئله بسیار کاراتر از حالت جداگانه و مستقل آن میباشد.
هدف ما در این پژوهش دستیابی به مدلی است که بتواند زمانبندی نگهداری و تعمیرات و پارامترهای کنترل کیفیت را به صورت تلفیقی و یکپارچه در آورد. در واقع ما ابتدا روابط و وابسنگی های موجود بین نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت را مورد قرار داده و سپس آنها در قالب یک مدل یکپارچه پیاده سازی شده است. در نهایت این دو جنبه به صورت جدا ازهم نیز بررسی شده است، تا مشخص شود کدام حالت مقرون به صرفه تر، خواهد بود و تابع هزینه کل حداقل خواهد شد.
به طور کلی هدف این پژوهش، معرفی یک مدل یکپارچه شده است که میتواند هزینه کل مورد انتظار ناشی از خرابی های فرایند، بازرسی، نمونه گیری و نگهداری و تعمیرات اصلاحی(CM) و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه(PM) توسط تلفیق نگهداری و تعمیرات با پارامترهای نمودار کنترل کیفیت، حداقل کند.
سؤالات پژوهشی
برخی از سؤالاتی که در این باره مورد توجه قرار گرفته شده است به شرح زیر خواهند بود:
آیا میتوان بین نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت در یک سیستم تولید روابط و اشتراکاتی پیدا کرد؟
اگر روابطی بین این دو موضوع پدید آمد، چگونه میتوان این روابط و وابستگی ها را به یکدیگر ربط داد؟
آیا پیاده سازی این روابط و وابستگی های در غالب یک مدل قابل حل و کارا، امکان پذیر خواهد بود؟
چگونه میتوان مسئله برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت را در غالب یک مدل یکپارچه شده طراحی کرد؟
اگر این مدل یکپارچه شده طراحی شد با حالتی که مسئله نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت به طور جداگانه در سیستم تولید مورد نظر ما استفاده شود، چه فرقی دارد؟
آیا حالت یکپارچه شده بهتر است یا حالت جداگانه؟
کدام حالت بهینه تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود؟
واژگان
الف) نگهداری و تعمیرات
روشی است که با کنترل تجهیزات و ماشین آلات تولیدی از نظر برنامه زمانبندی تعمیراتی و تعویض قطعات و با استفاده از تجزیه و تحلیلهای آماری هزینه‌های تعمیراتی را کاهش می‌دهد و در سطح بهینه نگه می‌دارد.
ب) فرایند کنترل در یک سیستم
كنترل ، فرايندى است براى كسب اطمينان از اين كه اقدامات و فعاليت هاى جارى سازمان ، در جهت اهداف پيش بينى شده و منطبق با اقدامات برنامه ريزى شده ، مى باشد.
ج) مدل یکپارچه شده
مدلی که از ادغام و تلفیق دو یا چند موضوع و جنبه شکل گرفته باشد و روابط و وابستگی های بین این جنبه را مد نظر قرار دهد.
د) حداقل سازی هزینه
در هر سیستم یکی از اهداف مهم هر مدیر و مسؤول پیدا کردن راهکارهایی برای حداقل کردن هزینه های مربوط به بخش های مختلف میباشد که با روش های گوناگونی این امر صورت میگیرد.

فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- بخش نخست: مقدمه ای بر بحث کنترل کیفیت
2-1-1- تعریف کیفیت
کیفیت را میتوان به روشهای مختلف تعریف کرد. اغلب فقط یک درک مفهومی از کیفیت و یا به عبارت دیگر درکی از یک یا چند ویژگی خاص در یک محصول یا خدمت دارند. ولی تعریف دقیق تر و جامع تری از کیفیت مورد نیاز ما است.
کیفیت به یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیری مشتریان در انتخاب بین محصولات و خدمات موجود تبدیل شده است. این نگرش، فارغ از این که مصرف کننده یک شخص، یک سازمان صنعتی، یک خرده فروش، یک بانک، یک مؤسسه مالی و یا حتی یک برنامه نظامی باشد، فراتر رفته و در هر جامعه تقریبا فراگیر شده است[1].
2-1-2- ابعاد کیفیت
کیفیت یک محصول را میتوان به روش های مختلف به روش های مختلف توصیف و ارزیابی کرد. تفکیک ابعاد گوناگون کیفیت امری بسیار ضروری است. گاروین [2] توضیح نسبتا جامعی در مورد مؤلفه ها و یا ابعاد هشت گانه کیفیت ارائه میکند:
عملکرد (آیا محصول قادر است کار مورد نظر را انجام دهد؟) مشتریان باقوه، معمولا یک محصول را از منظر کارکردهای مختلف و چگونگی عملکرد هر یک از این کارکردها مورد ارزیابی قرار میدهند.
قابلیت اطمینان (هر چند وقت یک بار محصول خراب میشود؟) محصولات پیچیده نظیر اغلب لوازم خانگی، خودرو ها، یا هواپیما ها در طول مدت عمرشان نیاز به تعمیر خواهند داشت.
قابلیت دوام (چه مدت محصول دوام میآورد؟) قابلیت دوام، طول عمر مفید یک محصول محسوب میشود. بدیهی است مصرف کنندگان محصولاتی را میخواهند که طی یک مدت زمان نسبتا طولانی عملکرد رضایت بخشی از خود نشان دهند.
قابلیت تعمیر پذیری (به چه سهولتی میتوان محصول را تعمیر کرد؟) در اغلب صنایع دیدگاه مشتری نسبت به کیفیت مستقیما تحت تاثیر سرعت و هزینه انجام تعمیر یا فعالیت های نگهداری از محصول قرار دارد.
زیبایی (محصول چگونه به نظر میرسد؟) این بعد کیفیت وضع ظاهری محصول را با در نظر گرفتن عواملی نظیر شکل، رنگ، مدل، شیوه بسته بندی، مشخصه های لامسه ای و خواص مشابه دیگر توصیف میکند.
ویژگی ها (محصول چه کار هایی انجام میدهد؟) مشتریان معمولا محصولاتی که دارای ویژگی های گوناگون هستند و از این لحاظ بر محصولات رقبا برتری دارند را محصولات با کیفیت محسوب میکنند.
کیفیت درک شده (محصول یا شرکت از چه شهرتی برخوردار است؟) در اغلب موارد، مشتری با اتکا به شهرت سازمان از لحاظ کیفیت محصولات آن، محصولی را خریداری میکند. این شهرت مستقیما تحت تاثیر خرابی های قابل رویت محصول یا فراخوان آن برای انجام تعمیری اساسی توسط تولید کننده و چگونگی برخورد با مشتری در زمان گزارش یک مشکل کیفی قرار میگیرد. کیفیت درک شده، حسن نیت و خرید مجدد محصول به وسیله مشتری با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.
انطباق با استانداردها (آیا محصول ساخته شده دقیقا مورد نظر طراح بوده است؟) ما معمولا محصولی را با کیفیت میشناسیم که با خواسته های از قبل تعیین شده برای آن مطابقت داشته باشد.
2-1-3- واژگان مهندسی کیفیت
هر محصول از عناصری تشکیل شده است که به طور مشترک چیزی که استفاده کننده یا مصرف کننده از آن به عنوان کیفیت نام میبرد را توصیف میکنند. این پارامترها را غالبا مشخصه های کیفی مینامند. در بعضی مواقع از آنها به عنوان مشخصه های بحرانی برای کیفیت(CTQ)، نام برده میشود. مشخصه های کیفی ممکن است چند نوع باشند:
فیزیکی: طول، وزن، ولتاژ
حسی: مزه، شکل ظاهری، رنگ
مختصات زمانی: قابلیت اطمینان، دوام، تعمیر پذیری
باید توجه داشت که مشخصه های کیفی مختلف میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ابعاد کیفیت که در بخش قبل بحث شد، مرتبط میباشد.
2-1-4- مهندسی کیفیت
مهندسی کیفیت مجموعه ای از فعالیت های عملیاتی، مدیریتی و مهندسی است که یک شرکت با هدف کسب اطمینان از این که مشخصه های کیفی یک محصول در سطوح اسمی یا مورد نظر خود قرار دارند و پراکندگی در اطراف سطوح مورد نظر از حداقل میزان ممکن برخوردار است، مورد استفاده قرار میگیرد.
برای اغلب سازمانها، عرضه محصولاتی با مشخصه های کیفی یکسان یا سطوحی که دقیقا با انتظارات مشتری انطباق داشته باشد، امری دشوار و پر هزینه است. پراکندگی را میتوان به عنوان یکی از علل اصلی عدم یکسان بودن محصولات نام برد. در هر محصول مقداری پراکندگی وجود دارد و در نتیجه هیچ دو محصولی با یکدیگر کاملاً یکسان نیستند.
از آنجایی که پراکندگی میتواند فقط بر حسب واژه های آماری توصیف شود، لذا روش های آماری نقش مهمی در فعالیت های بهبود کیفیت ایفا میکند. در کاربرد روش های آماری در مهندسی کیفیت غالبا مشخصه های کیفی به صورت داده های وصفی یا متغیر دسته بندی میشوند. داده های متغیر معمولا اندازه گیری پیوسته ای نظیر طول و ولتاژ را شامل میشوند. از طرف دیگر، داده های وصفی معمولا داده های گسسته ای هستند که غالبا به صورت شمارشی مطرح میشوند. به عنوان مثال میتوان به تعداد درخواستهای وام که فرایند آنها به دلیل عدم وجود اطلاعات مورد نیاز با مشکل مواجه شده است یا تعداد بیماران اورژانسی که وارد بیمارستان شده اند، ولی باید بیش از 30 دقیقه جهت دریافت خدمات پزشکی منتظر بمانند اشاره کرد. [3].
مشخصه های کیفی غالبا در مقایسه با مشخصه های فنی مورد ارزیابی قرار میگیرند. در یک محصول تولیدی، ابعاد مورد نظر برای مشخصه های کیفی قطعات و زیر مونتاژ ها که محصول را تشکیل میدهند و همچنین مقادیر مورد نظر برای مشخصه های کیفی محصول نهایی را میتوان به عنوان مشخصه های فنی نام برد. به عنوان مثال قطر شافت به کار برده شده در سیستم انتقال نیروی خودرو نمیتواند بیش از حد بزرگ یا کوچک باشد، چرا که یا در یاتاقان جا نمیگیرد و یا باعث لقی، لرزش و خرابی زود هنگام خواهد شد. در بخش خدمات، مشخصه ها فنی معمولا بر حسب حد اکثر زمان تا انجام یک سفارش یا ارائه یک خدمت خاص تعریف میشود.
کمیت اندازه گیری شده متناظر با مقدار ایده آل یک مشخصه کیفی را مقدار اسمی یا هدف آن مشخصه مینامند. این مقادیر هدف معمولا دارای حدودی هستند و قاعدتا این حدود باید به اندازه کافی به مقدار هدف نزدیک باشند تا تاثیر نامطلوبی بر کارکرد یا عملکرد ایجاد نشود. حدود مشخصلت معمولا حاصل فرایند طراحی یک محصول است. به طور معمول، مهندسان طراح با در نظر گرفتن اصول مهندسی، یک محصول را طراحی میکنند و غالبا نیز مقادیر پارامتر های بحرانی طرح توسط طراح تعیین میشود.
مشکلات کیفی محصول معمولا زمانی که رویکرد طراحی استفاده میشود، زیادتر است. در این رویکرد، حدود مشخصه ها غالبا بدون در نظر گرفتن پراکندگی ذاتی موجود در مواد، فرایند ها و سایر بخش های سیستم که منجر به تولید قطعات یا محصولات غیر یکنواخت میشود، تعیین میگردد. محصولات غیر یکنواخت به محصولاتی گفته میشود که یک یا چند مشخصه آن با حدود مشخصه های مورد نظر انطباق نداشته باشد. یک محصول زمانی معیوب شناخته میشود که دارای یک یا چند نقص باشد. این نقص ها، عدم انطباق های بسیار جدی بوده اند که استفاده ایمن یا اثر بخش از آن را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده اند. واضح است که عدم اقدام مقتضی توسط سازمان برای بهبود فرایند های تولید این نقص ها میتواند منجر به تولید عدم انطباق ها یا نقص های مورد نظر شود.
2-2- بخش دوم: مروری بر تاریخچه شکل گیری نگهداری و تعمیرات
2-1-1- دوره های شکل گیری و تحولات نگهداری و تعمیرات
دانش نگهداري و تعميرات (نت) در طول دوران شكل‌گيري خود دستخوش تحولات گوناگوني بوده است. در اين گام به بررسي روند دگرگونيها پرداخته شده است و بر اين اساس سير تاريخي تحولات حوزه نگهداری و تعمیرات به سه دوره اساسي تقسيم شده است:
2-2-1-1- دوره نخست
سير تحولات در دوره نخست تحقيقات نشان مي‌دهد که گامهاي اوليه در پياده‌سازي نگهداری و تعمیرات در سالهاي قبل از جنگ جهاني دوم رخ داده است. در آن ايام صنايع به شکل امروزي مکانيزه نبوده و لذا خرابيها و توقف ناگهاني ماشين‌آلات مشکلي جدي را براي دست اندرکاران امر توليد ايجاد نمي‌نمود؛ به بيان ديگر، جلوگيري از بروز عيب در ذهن اکثر مديران و مهندسين مفهوم نداشته و يا حداقل ضرورتي از اين نظر احساس نمي‌گرديد. علاوه بر اين اکثر ماشين‌آلات و تجهيزات توليدي از طرح نسبتا ساده‌اي برخوردار بوده و اين ويژگي، کار با آنها را ساده و تعميرشان را آسان مي‌نمود. نتيجه آنکه در آن زمان نيازي به استفاده از نگهداری و تعمیرات سيستماتيک احساس نمي‌گرديده و اکثر شرکتها و واحدهاي توليدي و صنعتي تنها در زماني که دستگاه و يا تجهيزات از کار مي‌افتادند، بازبيني و يا تعمير آنها را آغاز مي‌نمودند. در واقع سيستم نگهداري و تعميرات به هنگام از کارافتادگي معمول بود.
2-2-1-2- دوره دوم
همه چيز در خلال جنگ جهاني دوم به صورتي انفجارآميز دستخوش تحول گرديد. فشارهاي ناشي از زمان جنگ، تقاضا براي انواع محصولات را افزايش داده و اين در حالي بود که نيروي انساني صنايع بشدت کاهش يافته بود. اين عامل سبب گرديد تا مکانيزاسيون افزايش پيدا نمايد. مي‌توان سال 1950 را سال رونق طراحي و ساخت ماشين‌آلات مکانيزه ناميد و اين ايام، سرآغاز وابستگي صنايع به تجهيزات مکانيزه و اتوماسيون بوده است.
با افزايش روزافزون اتوماسيون مساله شکست و از کارافتادگي ماشين‌آلات نيز از اهميت بيشتري برخوردار مي‌گشت. پس از گذشت چندي روند افزايش خرابيها به گونه‌اي گرديد که کميت و کيفيت توليدات را تحت‌الشعاع خود قرار داده و اسباب نارضايتي صاحبان صنايع را فراهم نمود. ادامه اين روند ناخوشايند، مديران و کارشناسان را به فکر چاره و راه‌حلي مناسب براي جلوگيري از روند رو به رشد عيوب نمود.
در اين رهگذر سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (PM) بعنوان چاره درد و راه‌حلي مناسب در کشور امريکا پيشنهاد گرديد و به اجرا درآمد. نياز صنايع بر توليد محصولات با کيفيت بالا و قيمت مناسب جهت افزايش توانايي رقابت در بازار موجب گرديد که استفاده از سيستم PM رونق يافته و در اين راستا اجراي تعميرات و تعويضهاي پيشگيرانه دوره‌اي بعنوان موثرترين راه‌حل جهت کاهش خرابيها مورد استفاده قرار گيرد.
در طول دهه 1950 نت پيشگيرانه به تدريج تکامل يافته تا پاسخگوي نيازهاي جديد صنعت باشد. در اين راستا سيستم نگهداري و تعميرات بهره‌ور در سال 1954 به صنايع آمريکا معرفي گرديد. در اين سيستم ضمن تاکيد بر روي اصلاح خرابيهاي اتفاقي و از کار افتادن غيرمنتظره تجهيزات با بهره‌گيري مناسب از علوم آمار و احتمالات و پژوهش عملياتي، شبيه‌سازي، اقتصاد مهندسي، تئوري صف و نگرشهاي تحليلي، تکنيکها و مدلهايي براي حالات مختلف انواع دستگاهها و تجهيزات ابداع شد که متخصصين اين رشته مي‌توانستند کليه فعاليتها و عمليات نگهداري و تعميرات را به نظم درآورده و خرابيها را پيش‌بيني نمايند تا جهت نگهداري و تعمير آنها برنامه‌ريزي انجام پذيرد.
دهه 1960 را مي‌توان دهه گسترش استفاده از نگهداری و تعمیرات بهره‌ور در صنايع ناميد. معرفي نگهداری و تعمیرات بي‌نياز از تعمير، مهندسي قابليت اطمينان و مهندسي قابليت تعمير (1962) از نتايج تحقيقات انجام شده در اين دهه بوده که در تکامل سيستم نت بهر‌ه‌ور بسيار موثر بوده است.
2-2-1-3- دوره سوم
ميزان افزايش سرمايه‌گذاري بر روي ماشين‌آلات صنعتي و اتوماسيون از يکسو و افزايش ارزش مالي و اقتصادي آنها از سوي ديگر منجر به آن شد که مديران و صاحبان صنايع به فکر راهکارهايي منطقي بيفتند که قادر به بيشينه‌سازي طول عمر مفيد تجهيزات توليدي و طولاني کردن چرخه عمر اقتصادي آنها باشد. افزايش ميزان اثربخشي ماشين‌آلات، بهبود کيفيت محصولات در کنار کاهش هزينه‌هاي نگهداری و تعمیرات و عدم خسارت به محيط زيست از جمله مواردي بود که باعث ايجاد تحولي جديد در زمينه نگهداري و تعميرات گرديد.
2-2-2- نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (Preventive Maintenance)
نگهداري و تعميرات پيشگيرانه عبارتست از يك روش سيستماتيک برنامه‌ريزي و زمان‌بندي شده جهت انجام کارهاي نگهداري مورد نياز بر طبق برنامه تنظيمي با هدف جلوگيري از فرسايش غيرعادي اجزا ماشين و کاهش توقفات اضطراري ماشين‌آلات. نگهداری و تعمیرات پيشگيرانه بر اساس تناوب اجراي فعاليت ها برنامه‌ريزي و اجرا گرديده و به همين دليل عبارت Time Based Maintenanc نيز به اين دسته از فعاليت ها اطلاق ميگردد.
فعاليت هاي نگهداری و تعمیرات پيشگيرانه عبارتند از:
1- جلوگيري از فرسايش غيرعادي اجزاء ماشين : نظافت، آچارکشي و روانسازي (روغنکاري و گريسکاري)
2- کاهش توقفات اضطراري: تعمير و تعويض‌هاي دوره‌اي مطابق با برنامه زماني از پيش تعيين شده
 در طول ساليان بسيار، در اكثر سازمان‌ها و شركت‌ها تمامي تمركز مديريت به فعاليتهاي توليدي معطوف شده و به موضوع نگهداري و تعميرات به چشم يك فعاليت غيرضروري نگريسته مي‌شد. اين نگرش سبب گرديده بود تا فعاليتهاي نگهداری و تعمیرات ناديده گرفته شوند. اما در سالهاي اخير سياست‌هاي سازماني و نيازمنديهاي كسب و كار باعث شده تا مديران توجه بيشتري به نگهداري و تعميرات مبذول داشته و يكي از دلايل اصلي آن هم اين است كه هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات در سازمان‌ها در شمار يكي از هزينه‌هاي اصلي درآمده است. هزينه‌ بالاي بخش نگهداري و تعميرات كارخانجات اين توان بالقوه را در مديريت ايجاد كرده است كه بتواند با بذل توجه به مفاهيم نگهداری و تعمیرات، از بسياري از اين هزينه‌ها پيش‌گيري نمايد.
2-2-3- معرفي چند راهكار موثر در ارتقاي سيستم نگهداری و تعمیرات
      2-2-3-1- تغيير در باورها و تكنيكها:
براي كسب بهترين تجارب از سوي شرکت های توليدي و همچنين واحدهاي نگهداري و تعميرات، لازم است تغييرات مهمي در باورهاي سازماني و تكنيكهاي كاري صورت پذيرد تا از طريق آن، واحدهاي سازماني به سمت كار تجاري سودآور هدايت گردند. در صورتي كه تغييرات سازماني و تكنيكي در يك زمان خاص اتفاق افتد ممكن است سيكل تغييرات به خوبي طي نگردد و در اين صورت سازمان بدون رسيدن به تجارب كارسازي در عرصه نگهداري و تعميرات به همان روند قديمي خويش باز خواهد گشت.
2-2-3-2- درك تغييرات :
بسياري از انسانها از تغيير در هراسند و لذا در برابر آن مقاومت نشان مي‌دهند. نكته مهم آن است كه همه افراد بر لزوم ايجاد تغيير توجيه شوند و تنها در اين صورت است كه سازمان را در رسيدن به موفقيت واقعي ناشي از تغيير ياري خواهند نمود. چنانچه سازماني تصميم داشته باشد كه سازمان توليد يا نگهداري و تعميرات خود را به سطح كلاس جهاني برساند لازم است تا يك نوع ديسيپلين و نظم و انضباط فوق‌العاده و همچنين يك برنامه كاري دايمي را ايجاد نمايد. همچنين ضروريست كه اين برنامه كاري تهيه شده مورد بازنگري و موافقت مديران ارشد سازمان قرار گيرد. هنگامي كه اين تفاهم مشترك ايجاد گرديد، آنگاه مديران توليد و نگهداري و تعميرات بايد تمامي تلاش خود را در پياده‌سازي تغييرات مطرح شده مناسب با سرعت برنامه‌، بكارگيرند.
2-2-3-3- آموزش :
در تمامي مراحل برنامه تحول سازماني براي رسيدن به سطح كلاس جهاني بايستي برنامه‌هاي آموزشي خاصي ارائه شود. جلسات كنترل پيشرفت كار و مباحث آموزشي براي ايجاد ايده‌هاي نوين بسيار ضروري هستند. لازم است روشهاي اصولي كار براي پرسنل توضيح داده شود تا به درك آن نايل گشته و برنامه‌هاي آموزشي در سطح يك ساعت در هر روز محدود بوده ليكن در تمام مراحل كار اجرا گردند؛ همچنين مي‌توان كارگاههاي آموزشي براي بررسي مشكلات مشترك روزانه كار تشكيل داد .
از سوي ديگر، لازم است روشهاي حل مساله براي بررسي و حل مشكلات سازمان آموزش داده شده و تا زماني كه استاندارد جديد به طور كامل جا افتد، ادامه يابد. پرسنل شركت بايستي روشهاي علمي و مهارت‌هاي حل مساله را فرا گيرند تا بتوانند به صورت سيستماتيك و قانون‌مند اطلاعات موجود را تجزيه و تحليل نمايند. لازم است دقت شود كه روش تعيين شده براي حل مساله در همه سازمان‌ يكنواخت بوده و براي تجزيه و تحليل آن دسته از اطلاعات و مشكلات كه نياز به بررسي‌هاي پيشرفته‌تر دارد يك سيستم سازماني كه در آن مهارتهاي گوناگون مشاركت دارند تشكيل گردد. همچنين تيم‌هاي حل مساله كه از افراد گوناگوني تشكيل شده‌اند مي‌توانند در صورت نياز يك تسهيل‌‌گر به همراه داشته باشند تا آنها را در كسب آموزشها و فرايندهاي جديد ياري نمايد.
2-2-3-4- مديريت دارايي‌ها :
همه تجهيزات و دستگاهها بايد در قالب ساختارهاي كلان تجهيزاتي يا همان مراكز دارايي مرتب گردند. يك مركز دارايي شامل گروهي از ماشين‌‌آلات است كه براي توليد يك محصول خاص يا مجموعه‌اي از محصولها چيده شده‌اند. هر كدام از اين مراكز دارايي يك مركز هزينه خواهند داشت كه كليه هزينه‌هاي پرسنلي و موادي تجهيزات با اين مركز هزينه محاسبه خواهند گرديد. اين مراكز هزينه بايستي از لحاظ روند مصرف هزينه‌ها و كنترل روندها تحت مراقبت قرار گيرند. در اين حالت براي كليه عمليات انجام‌شده نگهداري و تعميرات در قالب حكم كار، نوع و ميزان هزينه آن جهت بررسي‌هاي بعدي در مركز هزينه نگهداري خواهد گرديد.
2-2-3-5- كنترل موجودي و انبار :
يكي از تغييرات مهم در تجربه سازمان، بازنگري و بهينه‌سازي انبار مي‌باشد. نگهداري قطعات يدكي و ابزارآلات در محيط‌هاي مناسب يكي از دغدغه‌هاي اصلي پرسنل واحدهاي نگهداري و تعميرات است. اينكه قطعات يدكي براي مواقع موردنياز و حالت‌هاي خرابي اضطراري در دسترس باشند، در كارايي سيستم نگهداري و تعميرات بسيار حايز اهميت مي‌باشد. لازم است توجه داشت كه اندازه نگهداري قطعات يدكي به ميزاني باشد كه نه بيش از اندازه موردنياز باشد و نه كمتر از آن. همچنين در انبارداري قطعات يدكي نگهداري و تعميرات بايستي قواعد انبارداري علمي و سيستماتيك و نكاتي مانند دسترسي آسان به قطعات و شناسايي سريع آنها مدنظر قرار گيرد. قطعات يدكي بايد در يك سيستم اطلاعاتي ثبت گردند و همچنين ارتباط آنها با مراكز هزينه نگهداري و تعميرات مشخص باشد. همچنين بهتر است براي سوابق مصرف قطعات هر تجهيز گزارشهاي متنوعي ايجاد شود تا از طريق آناليز اين اطلاعات، واحد نگهداري و تعميرات به نتايج مطلوب‌تري دست يابد. نهايتا آنكه ايجاد يك انبار مناسب براي نگهداري و تعميرات ضروريست و بايستي رويه‌هاي دريافت قطعات، انبارش، سرشماري، توزيع و اسقاط كاملا مكتوب گشته و از طريق دستورالعمل‌هاي ساده و آسان در دسترس پرسنل قرار گيرد.
2-2-3-6- نگهداري و تعميرات اصلاحي :
پس از تعريف تجهيزات و دارايي‌ها مي‌توان به تعريف فعاليت‌هاي نت اصلاحي و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه اقدام نمود. در اين مرحله بايستي تعريف كار و ثبت اطلاعات به گونه‌اي باشد كه مرتبط با مراكز هزينه تعريف گشته ‌باشد . محاسبات مربوط به نفرساعت صرف‌شده، مواد و قطعات مصرف‌شده، سفارش قطعات ايجاد‌شده و ساير سيكل‌هاي هزينه‌اي از طريق اين اطلاعات انجام مي‌گردد. براي هر كار نگهداري و تعميرات لازم است سوالات چه چيزي (what)، توسط چه كسي (whom)، در كجا (where)، چه وقت (when) و چرا (why) مشخص باشد. براي جمع‌آوري اين اطلاعات لازم است ورودي‌هاي صحيح ثبت اطلاعات جهت نگهداري كليه سوابق و جزئيات مربوط به آنها و همچنين گزارش‌نويسي مورد بازنگري قرار گيرند. در بسياري از موارد، ثبت دقيق و كامل جزييات مربوط به فعاليت‌هاي روزمره نظير روانكاري و تنظيمات جزيي ضروري مي‌باشد. در سيستم صدور حكم كار، برنامه‌ريزي از عناصر اصل سيستم مي‌باشد. برنامه‌ريز بايد بتواند زمان، مواد و نيروي انساني را به تجهيزات اختصاص دهد. واحد برنامه‌ريزي بايستي به گونه‌اي برنامه‌ريزي حكم كار را انجام دهد كه كار نگهداري و تعميرات در محدوده زماني تعريف‌شده انجام يابد و نيازمنديهاي سيستم توليد و نگهداري و تعميرات توامان پاسخ داده شود.
2-2-3-7- نگهداري و تعميرات پيشگيرانه :
برنامه PM تعريف شده نياز به بازنگري دارد تا به شكلي تبديل گردد كه پاسخگوي خواسته‌ها و اثربخشي لازم باشد. فراواني توقفات غيربرنامه‌اي و توقفات متوالي تجهيزات نشانگر آن است كه برنامه PM تعريف شده كارايي لازم را ندارد. هدف واقعي براي PM آن است كه توقفات و خرابي‌ها را تا سطح مورد قبول مديريت كاهش دهد. اثربخشي برنامه PM در آن است كه برنامه‌هايش را با حالتهايي از نگهداري و تعميرات اصلاحي (CM) و نگهداري و تعميرات پيشگويانه (PdM) تركيب نمايد. بسيار ضروريست كه هماهنگي و همكاري كامل بين مديران توليد و نگهداري و تعميرات برقرار باشد و بهتر آن است كه دستورالعمل نحوه همكاري و شرح وظايف دقيق هر كدام از اين واحدها در قبال خرابي‌ها و شكست‌ها نوشته شود .[4]
2-3- بخش سوم: مروری بر ادبیات مدل های یکپارچه
2-3-1- مقدمه
تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات سه جنبه مهم از هر فرایند صنعتی هستند و مسائل مشترک و به هم پیوسته ای دارند. فهمیدن و حل مسائل مرتبط و وابسته به هم در صنایع، نیازمند یک مدلسازی مناسب برای مرتبط کردن این سه جنبه میباشد. در گذشته تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات، موضوعهای کاملاً جداگانه و مستقلی بودند. اخیراً تمایلاتی برای در نظر گرفتن ای سه موضوع به طور مرتبط و ادغام کردن آنها در تحقیقات مختلف دیده شده است. ما میخواهیم در این قسمت مروری بر ادبیات مدلهایی که تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات را یکپارچه میکنند، داشته باشیم.
در تکنولوژی امروز در محیط های صنعتی، شرکت ها و کارخانه ها با چالش های مختلفی مواجه هستند. تولید انبوه محصولات یکنواخت و مطلوب باید جایگزین سیستمی که محصولات متفاوت و غیر یکنواختی تولید میکند، بشود. تغییرات سریع مراکز تجاری و فروش و بازاریابی ها، افزایش تفاوتها در تولید و نگرانی ها در مورد کیفیت محصولات تولید شده و همچنین داشتن تجهیزات پیشرفته و اتوماتیک در بالاترین سطح، هزینه های فرایند های تولید را افزایش داده است. ارتقا دادن کیفیت محصولات تولید شده برای متقاضی ها و قابل اطمینان بودن و موفق بودن یک سیستم مدیریتی جدید با استراژی قابل قبول مانند رویکرد تولید و تحویل به موقع محصولات [5,6]، نگه داشتن فرایندهای تولید در یک شرایط ایده آل و استانداردهای کیفیت، توسط برنامه ریزی اصولی و دقیق و درست حاصل میشود و این نیازمند سیستمهای تصمیم گیری مطلوب میباشد که همه این ویژگی ها را مد نظر قرار دهد.
تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات سه موضوع مهم و اصلی در بحث تولید میباشند و مسائل مشترک و مرتیط قابل توجهی با یکدیگر دارند. برای فهمیدن درست و حل کردن اصولی این مسائل، نیازمند مدلسازی دقیق این وابستگی ها بین تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات میباشد. در گذشته تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات موضوعات مستقلی بودند و به طور جدا گانه مورد بررسی و توجه قرار میگرفتند. به دلیل وابستگی های زیادی که بین این سه جنبه وجود دارد، تلاشهای زیادی برای توسعه مدلهایی که این سه جنبه تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات را به صورت مشترک مد نظر قرار داده اند، انجام شده است. این محدوده تحقیقات در دهه گذشته به سرعت گسترش یافته است.
هدف در این بخش، مروری بر ادبیات این موضوع میباشد. مسائلی در رابطه با یکپارچه سازی و ادغام این سه جنبه مهم که برای هر فرایند تولید صنعتی مدرن مهم خواهد بود. همواره یکی از اهداف محققان ارائه ایده های جدید در رابطه با این مدلهای یکپارچه شده است. و توسعه دادن این مدلها میباشد. محققان زیادی مدل های یکپارچه شده ای ارائه داده اند و راه های توسعه دادن مدل هایشان را نیز برای تحقیقات آیندیشان نشان داده اند. در این قسمت ابتدا درباره رابطه بین تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات بحث شده است. سپس مدل هایی در ارتباط یکپارچه سازی تولید و کیفیت مورد بررسی قرار گرفته شده است. در ادامه این بخش نیز مروری بر ادبیات موضوع مدل های نگهداری و تعمیرات – تولید و نگهداری و تعمیرات – کیفیت خواهیم داشت. همچنین مدل هایی که در بحث یکپارچه سازی تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات مورد استفاده قرار گرفته اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در نهایت مدل های یکپارچه شده دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته شده اند.
2-3-2- رابطه تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات
در ادبیات تحلیلی موجودی و تولید، کمیت تولید اقتصادی1(EPQ)، تحت شرایط گوناگون مطالعه شده است. کتابها و مقالات زیادی در مورد برنامه ریزی تولید نوشته شده است.. در بیشترین مدل هایی که در رابطه با EPQبوده اند، فرض شده است که فرایند تولید به هیچ عنوان با شکست روبرو نمیشود. و محصولات همیشه در یک کیفیت قابل قبول و مطلوب تولید میشوند و دغدغه این مدل ها بیشتر کمیت محصولات میباشد. اگرچه، اگر بخواهیم واقع گرایانه به این موضوع نگاه کنیم، درخواهیم یافت که محصولات تولید شده همیشه دارای کیفیت قابل قبول نخواهند بود و ممکن است با گذشت زمان شرایط هر فرایند تولید دچار تنزل شود و از حالت ابتدایی یا حالت ایده آل ما خارج شود. پس بر طبق همین دیدگاه که شرایط فرایند تولید با گذر زمان تنزل پیدا میکند، مؤلفین زیادی [7,8,9,10] در مدل های تولید خود، بحث کیفیت را مد نظر قرار داده اند.
در اینجاست که بحث فعالیت های نگهداری و تعمیرات وارد یک زمانبندی تولید و همچنین الگوهای تنزل و فرسایش شرایط یک فرایند تولید میشود. عدم وجود یک مدل یکپارچه و وابسته نگهداری و تعمیرات -تولید، نتیجه نداشتن درک درست و قابل قبولی از وجود رابطه های بین تولید و پارامترهای نگهداری و تعمیرات و وابستگی های بین سیاست های تولید و هزینه های نگهداری و تعمیرات میباشد. به همین دلیل اخیراً در اکثر مدل های تولید پیشنهاد شده، میل به مد نظر قرار دادن پارامترهای نگهداری و تعمیرات وجود دارد که در ادامه میتوان این موضوع را به خوبی درک کرد.
نگهداری و تعمیرات یک مسئله مستقل و جداگانه میباشد که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. پیرسکالا و والکر [11] خلاصه ای از ادبیات پیرامون موضوع مدل های نگهداری و تعمیرات را به طور دقیق بررسی و نشان داده اند. ادبیات دیگری که حول این مبحث ارائهقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید