موسسه آموزش عالی خاتم
گروه مهندسی مالی
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مالی
عنوان پایان نامه
اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی
داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور طی سال های (87-91)
استاد راهنما:
دکتر علیرضا بحیرایی
استاد مشاور :
دکتر جواد دمیرچی
پژوهشگر :
عماد جمالی نظری
آبان 1393
اظهارنامه دانشجو
عنوان پايان نامه : اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی
داده ها (DEA) و مقایسه آن با سایر بانک های کشور طی سال های (87-91)
استاد راهنما: دکتر علی رضا بحیرایی
اينجانب عماد جمالی نظری دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسی صنایع گرايش مالی موسسه آموزش عالی خاتم به شماره دانشجويي 9112023002 گواهي مي نمايم كه تحقيقات ارائه شده در اين پايان نامه توسط اينجانب انجام شده است و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تائيد مي باشد و در موارد استفاده از كار ديگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بهعلاوه گواهي مي نمايم كه مطالب مندرج در پايان نامه تاكنون براي دريافت هيچ نوع مدرك يا امتيازي توسط اينجانب يا فرد ديگري ارائه نشده است و در تدوين متن پايان نامه چارچوب مصوب موسسه را بهطور كامل رعايت كرده ام.
امضاء دانشجو:
تاريخ:
کليه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقيق، همچنين چاپ و تکثير، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از اين پايان نامه کارشناسی ارشد، برای موسسه آموزش عالی خاتم محفوظ است.نقل مطلب با ذکر منبع بلامانع است.
موسسه آموزش عالی خاتم
گروه مهندسی مالی
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسی مالی آقاي عماد جمالی نظری
تحت عنوان
اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(دی ای آ)و مقایسه با سایر بانک های کشور طی سال های (87-91)
در تاريخ توسط هيأت داوران زير بررسي و به تصويب نهايي رسيد.
اعضای هيأت داوران نام و نام خانوادگی رتبه علمی امضا
استاد راهنما دکتر علی رضا بحیرایی استادیار
استاد مشاور دکتر جواد دمیرچی استادیار
استاد داور دکتر محمدرضا صافی استادیار
نماينده تحصيلات تکميلي خانم محمودزاده کارشناس پژوهش

قدردانی :
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است .
به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهرپدرم
به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان سبز مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم. امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما هم چنین از استاد گرامی ام جناب آقای دکتر بحیرایی بسیار سپاس گذارم چرا که بدون راهنمایی های ایشان نگارش این پایان نامه بسیار مشکل بود.
چکیده
ارزیابی عملکرد سازمان ها و واحد های درون سازمانی ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است.از میان مدل و تکنیک ها ی مختلفی که به منظور ارزیابی عملکرد موجود است ، تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی ای به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی می باشد. در این پایان نامه سعی شده است کارایی تکنیکی و کارایی مقیاس در بانک ها مورد محاسبه قرار گیرد. برای این کار از مدل برنامه ریزی خطی دی ای آ استفاده شده است. نمونه مورد استفاده شامل 20 بانک از 30 بانک موجود درکشور برای دوره زمانی 1387- 1391 می باشد.در این تحقیق نهاده ها شامل دارایی ثابت ، تعداد شعب ، هزینه کل ، حقوق صاحبان سهام وسپرده کل و ستانده ها شامل کل تسهیلات اعطایی ، درآمد کل و کل سرمایه گذاری بانک ها می باشد. این تحقیق با فرض وجود بازدهی نسبت به مقیاس ثابت CRS و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر VRS با ماهیت ورودی محور و با استفاده از نرم افزار DEA Frontier انجام شده و نتایج آن بر اساس متوسط کارایی در 5 سال ارائه گردیده است. ﺗﺤﺖ ﻓﺮضCRS ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي1387 ﺗﺎ1391 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ%88،45 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺗﺤﺖ ﻓﺮضVRS ﻧﯿﺰ%90.88 اﺳﺖ. و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ورودي ﻓﻌﻠﯽ%9.12 ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ%97.17 اﺳﺖ. و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ%2.83 ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼف دارد.
کلمات کلیدی : تحلیل پوششی داده ها ، کارایی تکنیکی ، بازده به مقیاس .

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق1
1-1 مقدمه :2
1-2 مساله تحقیق :4
1-3 تشریح و بیان موضوع :5
1-4 ضرورت انجام تحقیق :6
1-5 فرضیه های تحقیق/سوالات تحقیق :7
1-5-1 سوالات تحقیق :7
1-6 نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق :7
1-7 نهادهایی که می توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند :7
1-8 اهداف اساسی از انجام تحقیق :8
1-9 قلمرو تحقیق :8
1-9-1 دوره زمانی تحقیق :8
1-9-2 مکان تحقیق :8
1-10 جامعه آماری :8
1-11 روش تحقیق :9
1-12 روش های نمونه گیری :9
فصل دوم: مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق12
2-1 مقدمه :13
2-2 تاریخچه بانک داری :13
2-3 تعریف واژه بانک :13
2-4 پیشینه :14
2-5 تاریخچه بانک داری در ایران :14
2-6 گونه های بانک داری :14
2-7 انواع بانک :15
2-7-1 بانک های تجاری :15
2-7-2 بانک های سرمایه گذاری :16
2-7-3 بانک تخصصی یا توسعه ای :17
2-7-4 بانک رهنی :17
2-7-5 بانک مرکزی :17
2-8 حوزه فعالیت بانک ها :18
2-9 بانک های ایرانی :19
2-10 بانک های خصوصی در ایران :20
2-11 برخی از بانک های ایران :20
2-12 نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی:28
2-13 مفاهیم اولیه کارایی ، اثر بخشی و بهره وری :29
2-14 انواع کارایی:30
2-14-1 کارایی فنی ( تکنیکی ) :31
2-14-2 کارایی تخصیصی :32
2-14-3 کارایی اقتصادی :33
2-15 مفهوم اثر بخشی :33
2-16 مفهوم بهره وری :33
2-17 مقایسه کارایی و بهره وری :35
2-19 پیشینه تحقیق :37
2-19-1 تحقیقات داخلی :37
2-19-2 تحقیقات خارجی :43
فصل سوم: روش شناسی تحقیق54
3-1 مقدمه :55
3-2 انواع روش های محاسبه کارایی :55
3-2-1 روش هاي پارامتري براي تخمین تابع تولید:56
3-2-2 روش های ناپارامتری :59
3-3 تحلیل پوششی داده ها (دی ای آ) :59
3-5 برخي از مزاياي روش دی ای آ :61
3-6 محدوديت هاي الگوي دی ای آ در مقايسه با ساير الگوها:62
3-7 مفاهیم اولیه :65
3-7-1 مفهوم ورودي:65
3-7-2 مفهوم خروجی :65
3-7-3 واحد تصمیم گیرنده دی ام یو (Decision making units) :65
3-8 تابع تولید ، مجموعه امکان تولید و مرز کارایی :65
3-8-1 بازده به مقیاس :66
3-8-2 ماهیت ورودی محور و خروجی محور :67
3-9 مدل ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده :67
3-9-1 فرم مضربی مدل سی سی آر ( چارنز،کوپر و رودرز ) :67
3-9-2 ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل سی سی آر :70
3-9-3 ﻓﺮم ﻣﻀﺮﺑﯽ ﻣﺪل بی سی سی ( Banker- Cooper- Charnes ) :72
3-9-4 ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل بی سی سی :75
3-10 ﻣﺪل ﺟﻤﻌﯽ ( ای دی دی ):76
3-11 دیدگاه های اﻧﺪازهﮔﯿﺮي وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫا :78
3-11-1 دیدگاه تولیدی :79
3-11-2 دیدگاه واسطه ای :79
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها82
4-1 مقدمه :83
4-2 توصیف داده ها :83
4-3 متغیر های مدل ( ورودی ها و خروجی ها ) :85
4-6 تجزیه کارایی تکنیکی :92
4-7 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس (ﻗﯿﺎﺳﯽ) :93
4-8 خلاصه نمرات کارایی :95
4-9 پاسخ به سوالات تحقیق :96
4-10 جمع بندی :96
فصل پنجم خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها98
5-1 نتیجه گیری :99
5-2 پیشنهادات :100
5-2-1 محدودیت های تحقیق :100
5-2-2 زمینه های تحقیقات آتی :101
مراجع :103
فهرست اشکال
شکل 2-1 : انواع کارایی از دیدگاه فارل38
شکل2-2 : نمای کلی کارایی، اثر بخشی و بهره وری41
شکل 2-3 : مقایسه کارایی و بهره وری42
شکل3 -1 : تابع تولید مرزی قطعی پارامتری63
شکل 3-2 مرز فارل68
فهرست جداول ونمودارها
جدول 4-1 : بانک های نمونه مورد مطالعه در تحقیق100
جدول 4-2 : میانگین نمرات کارایی تکنیکی بانک بر اساس مدل سی سی آر109
جدول 4-3 : میانگین نمرات کارایی تکنیکی بانک بر اساس مدل بی سی سی111
جدول 4-4 متوسط کارایی مقیاس بانک ها115
پیوست
پیش گفتار :
مسئله ارزیابی عملکرد از دیر باز مورد توجه مدیران بوده است ، برخورد علمی با این مسئله از اواخر جنگ جهانی دوم زمانی که اولین گروه از دانشمندان برای تصمیم گیری در مسائل جنگی دعوت شدند ، شروع شد و تا کنون گسترش چشمگیری داشته است. در واقع ، می توان گفت این دانشمندان اولین پایه گذاران تحقیق در عملیات بودند. ارزیابی عملکرد سازمان ها و واحد های درون سازمانی ابزاری برای رشد و ادامه حیات آن ها است. مدل ها و تکنیک های متعددی به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های مختلف همچون کیفیت ، کارایی ، درآمد و … وجود دارد که در این میان تحلیل پوششی داده ها تکنیک ریاضی به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی است که در آن منظور از کارایی ، توانایی تولید خروجی ها یا ارائه خدمات با کمترین کیفیت سطح منابع مورد نیاز می باشد.
در ﻓﺼﻞ1 اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اهداف تحقیق ضرورت انجام تحقیق ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﻓﺼﻞ 2 ابتدا مفاهیم ابتدایی کارایی و بهره وری و اثربخشی و تفاوت آنها و تعاریف بانکی ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ابتدایی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪلﻫﺎي مختلف آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﺪل تحلیل پوششی داده ها ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺼﻞ 3 ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي روش های ﮐﺎراﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد. در ﻓﺼﻞ4 برآورد و تجزیه تحلیل نتایج ﺑﺤﺚ خواهد شد. در فصل 5 هم به ارائه پیشنهادات و نتایج اختصاص دارد.

فصل اول : مقدمه وکلیات
1-1 مقدمه
در اقتصاد مبتنی در بازار ، نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزاي اقتصادي کشور است. بانک ها میتوانند با فراهم آوردن سرمایه مالی براي بخشهاي اقتصادي،شرایط مناسبی را براي سرمایه گذاري فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانک ها حتی با تأمین اعتبار براي متخصصان میتوانند باعث ایجاد فرصتهاي شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند.افزون بر این، بانک ها با نگهداري پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند.
بانک ها همچنین به عنوان عامل اجراي سیاست های پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادي دارند. تهدیدات و فشارهاي ناشی از جهانی شدن و رشد روز افزون موسسات مالی و اعتباري غیر بانکی در سال هاي اخیر بانک ها را بر آن داشته براي بقاء و رقابت در بازار باایجاد مراکز تحقیقات و انجام فعالیتهاي پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانک ها نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند. در این راستا راه حل منطقی و بسیار کارساز می تواند وضعیت بانک ها را از نظر عملکرد کلی مشخص نماید، انجام فرایند هاي مرتبط با ارزیابی عملکرد و محک زدن وضعیت خود در بازار ، تا به این طریق آنها بتوانند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت خود وضعیت موجود خود را بهبود دهند .
همان طور که می دانیم , روش تحلیل پوششی داده ها براي ارزیابی عملکرد از مشاهدات گذشته تأثیر می گیرند. این رویکرد به نتایج جدیدي منجر شده است که در سایر قسمت هاي برنامه نویسی قابل به کار گیری است. همچنین این استفاده از برنامه نویسی خطی به اصول جدیدي در استنتاج از داده های تجربی منجر می شود. که راهنماي ما براي محاسبه بهترین برآورد براي هر فعالیت مشاهده شده در مجموعه فعالیت ها است. این شیوه با روش معمول در میانگین گیري از مشاهداتی که مشخصه روش های آماري و حسابداري است مغایر است. این برآوردها به شکلی منابع ناکارایی در هر ورودي و خروجی رابراي هر فعالیت مشخص می کنند. در عین حال یک اندازه کلی از کارایی هر واحد یا فعالیت مورد نظررا ارائه می دهد. کارایی یکی از مهم ترین شاخص هاي ارزیابی عملکرد بهینه واحدهاي اقتصادي است. وجه اشتراکی که تمامی تعاریف ارائه شده از کارایی دارند این است که، بنگاهی کاراست که از ترکیب نهاده های معین ، بیشترین ستانده را دست آورد. در کشور ما یکی از مهمترین واحدهاي اقتصادي که کارایی آن بسیار اهمیت دارد بانک ها است.
امروزه بانک ها در اقصی نقاط جهان با عملیات وسیع بانکی می توانند شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش هاي مختلف اقتصادي فراهم آورند. به دلیل عدم توسعه کافی بازارهاي سرمایه مانند بازار بورس در اقتصاد ایران، سیستم بانکی اهمیت خاصی در بازارهاي مالی کشور پیدا می کند، چرا که در عمل بانک ها عهده دار تامین مالی بلند مدت می باشند. ساختار بانکی کشور بدین صورت است که با افتتاح حساب های مختلف و قبول پس انداز ها و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت، ضمن نگهداري وجوهات به عنوان یک خدمت براي مشتریان خود، با بهره گیري از نیروي کار و سرمایه فیزیکی اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه گزاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می نماید. یعنی بانک ها به عنوان یک واسطه گر مالی عمل می کنند. از مهم ترین وظایف بانک ها تأمین نقدینگی براي سرمایه گذاري در زمینه های مختلف و خریدهاي مصرفی مردم است. لذا عملکرد نادرست و ناکارا می تواندآنها را در انجام این وظیفه دچار مشکل کرده و تبعات آن متوجه اقتصاد کشور گردد. اندازه گیری کارایی یکی از اقدامات اساسی درجهت ارتقای سطح عملکرد بانک ها است، بدین معنی که دقیقا مشخص شود چه منابعی و به چه میزان مصرف شده و در مقابل، آنچه به دست آمده چیست، و به چه مقدار است؟
1-2 مساله تحقیق
به طور کلی کارایی، مهمترین عامل حیات و دوام همه واحدها در بخش های مهم اقتصادی در جوامع مختلف است. در شرایط رقابتی حاضر، مصرف بهینه نهاده ها و امکانات تولیدی ضرورت دارد. به منظورمصرف بهینه نهاده ها، کارآمدسازی واحدهای اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. واحدهای کارآمد نه تنها منابع را هدر نمی دهد، بلکه تخصیص منابع را نیز به درستی انجام می دهد.یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی است . در سال های اخیر موضوع کارایی و بهره وری بانک ها به شکل گسترده ای مورد توجه قرار گرفته در این راستا تمرکز بر کارایی تخصیصی و اقتصادی با رویکرد های هزینه و درآمد پر رنگ تر بوده است. اما کارایی تکنیکی که پیش نیاز رسیدن به کارایی های تخصیصی و اقتصادی است، کمتر مورد توجه می باشد که این امر با چنین روندی صحیح نیست. چرا که در ابتدای امر باید بدانیم که یک بانک تا چه حد توانسته است در استفاده از ورودی های معین برای تولید خروجی به صورت بهینه عمل نماید، و پتانسیل این بانک برای رسیدن به این مهم چقدراست؟ کارایی یک مفهوم نسبی است و مقایسه بین عملکرد واقعی و ایده آل را نشان می دهد. هر سازمان یا ارگان مجموعه ای از ورودی ها را برای تولید تعدادی خروجی اعم از کالا یا خدمات استفاده می کند.
به طور مثال کارایی در شعب بانک ها به عنوان واحد های مشابه ورودی هایی هم چون نیروی انسانی ، امکانات ، فضا و … را بکار می گیرندتا خروجی هایی نظیر میزان اعطای تسهیلات و میزان ارائه خدمات به افراد و میزان جذب سپرده های مردم را تولید می کند. تمامی بانک های ایران که داده های مناسبی از آنها موجود است مورد مطالعه من قرار گرفته است.
1-3 تشریح و بیان موضوع
همان طور که در بالا اشاره شد کارایی مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد ایده آل است. موضوع کارایی، ریشه ای عمیق در پژوهش های اقتصادی دارد و کاربرد این فنون در واحدهای کشاورزی، به تازگی گسترش یافته است. به لحاظ روش شناختی، کارایی در تولید روشی به منظورکسب اطمینان درباره این موضوع است که تولیدهای یک واحد اقتصادی، در بهترین و پرسودترین وضعیت ممکن انجام شود. کارایی در هر بخش اقتصادی، برای جلوگیری از به هدر رفتن منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بررسی کارایی، لازم است کارایی یک واحد تولیدی در مقایسه با واحد تولیدی دیگر تعیین گردد. این کار مستلزم تعیین یک مرز کارا است تا کارایی سایر واحدها با آن مقایسه شود. فنون زیادی در نیم قرن اخیر برای تخمین مرز کارا مطرح شده است که روش های پارامتر یک و ناپارامتر یک را شامل می شود. روش پارامتر یک ، تحلیل تابع تولید مرز تصادفی است. در روش مذکور، رابطه تبعی بین نهاده ها و محصول که همان تابع تولید است، برای تخمین پارامترهای تابع با استفاده از فنون آماری مورد استفاده قرار می گیرد.
روش ناپارامتر یک، روش تحلیل پوششی داده ها است که در حقیقت یک روش برنامه ریزی خطی است که اولین بار فارل ، الگوی اولیه آن را بیان کرد.
در این پایان نامه سعی بر آن است که از دارایی کل ، تعداد نیروی کار – دارایی موزون شده به ریسک – هزینه های پرسنلی و عملیاتی – سرمایه گذاری کل – قیمت سپرده ها و نسبت سپرده های جاری به کل سپرده ها و نسبت سپرده های مدت دار به کل سپرده ها به عنوان نهاده و از درآمد کل – حقوق صاحبان تسهیلات اعطایی و سود سرمایه گذاری ها به عنوان ستانده استفاده شده است.
در اینجا از مدل تحلیل پوششی داده ها دی ای آ1 استفاده شده است.در مدل تحلیل پوششی داده ها 2 مدل اساسی وجود دارد که به بی سی سی2 و سی سی آر3 معروف هستند. که هر دو روش غیر پارامتری هستند.مدل سی سی آر کارایی را با فرض بازده به مقیاس ثابت ومدل بی سی سی کارایی را با فرض بازده به مقیاس متغیر می سنجد. این مدل ها در دو جهت کاربرد دارند ، یکی بر مبنای حداقل سازی استفاده از عوامل تولید (ماهیت ورودی محور) و دیگری بر مبنای حداکثر سازی تولید (ماهیت خروجی محور) می باشد. در این پایان نامه کارایی بانک هابا استفاده از تکنیک مدل تحلیل پوششی داده ها دی ای آ انجام شده است.در این مورد بازده به مقیاس ثابت را ملاک قرار می دهیم یعنی سی سی آر و برای سنجش کارایی بانک ها از فرم پوششی مدل سی سی آر با ماهیت ورودی محور استفاده می کنیم.
1-4 ضرورت انجام تحقیق
ارزیابی عملکرد سازمان ها و بانک ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آنها نقش اساسی دارد. در این راستا می بایست میزان کارایی و بهره وری سازمان ها و بانک ها مورد محاسبه قرار بگیردتا ازاین طریق در تصمیم سازی های آتی روند رشد اقتصادی آنها برنامه ریزی گردد. کارایی یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد بهینه واحد های اقتصادی است.بانک ها یکی از مهمترین واحدهای اقتصادی محسوب می شوندکه می توانند با عملیات وسیع بانکی شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم آورند.لذا به همان نسبت که بانک های سالم وکارا می توانند به رشد اقتصادی کمک نمایند ، به همان میزان عملکرد ناسالم و نادرست آنها نیز می تواند بحران هایی ایجاد نماید .
1-5 سوالات تحقیق
1-5-1 سوالات تحقیق
میزان کارایی کل بانک های کشور چگونه محاسبه می شود.؟
آیا کارایی بانک پاسارگاد درمقایسه با استاندارد صنعت خود از سایر بانک های ایران (خصوصی ودولتی) بالاتر است؟
کارایی را با چه مدل هایی می توان محاسبه کرد؟
1-6 نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق
نتایج این تحقیق نه تنها برای مدیران بانک پاسارگاد بلکه برای ذینفعان متعددی مانند بانک مرکزی و دولت و دیگر مقامات مالی مهم ومفید است. آگاهی از میزان کارایی کل بانک پاسارگاد به مقامات نضارتی و مدیران ارشد بانک در تدوین سیاست های رو به جلو برای کارایی بالاتر کمک می کند. لذا این پایان نامه قصد دارد با اندازه گیری کارایی کل بانک های کشور به روند رو به رشد بانک ها در مقایسه با سایر بانک های بورسی کشور کمک کند.
1-7 نهادهایی که می توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند
ردیفنام سازماننوع استفاده1بانک پاسارگاددر بهبود کارایی خود می تواند از نتایج بهره ببرد.2بانک مرکزیاین نتایج را در گزارشات خود بکار گیرد.3وزارت امور اقتصاد و داراییبه عنوان یک فاکتور در عملکرد بانک ها در تصمیم گیری های وزارت خانه کاربرد داشته باشد.4سازمان بورس اوراق بهاداردر اجرای سیاست های سرمایه گذاری و قیمت گذاری
1-8 ) اهداف اساسی از انجام تحقیق
اندازه گیری کارایی کل بانک های کشور براساس مدل های بی سی سی و سی سی آر
شناسایی بانک های کارا و ناکارا
مقایسه کارایی بانک پاسارگاد با با بانک های دیگر کشور

1-9 قلمرو تحقیق
1-9-1 دوره زمانی تحقیق
داده های مورد استفاده در این پایان نامه مربوط به سال های 1387 تا 1391 هجری شمسی است.
1-9-2 مکان تحقیق
چارچوب مکانی این تحقیق بانک های بورسی و غیر بورسی کشور می باشد. و در سطح تهران انجام می شود.
1-10 جامعه آماری
درحال حاضر تعداد 30 بانک زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند. نمونه تحقیق ما شامل20 بانک از 30 بانک موجود می باشد.
1-11 روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه روش مطالعه و پایان نامه ازنوع کاربردی است . در این پایان نامه از مدل دی ای آ با فرض بازده به مقیاس ثابت سی آراس4 و بازده به مقیاس متغیر وی آراس5 با ماهیت ورودی محور و با استفاده از نرم افزار دی ای آ فرونتیر انجام شده است. و به این منظور مدل های استاندارد سی سی آر و بی سی سی انتخاب شده اند. همان طور که در بخش ادبیات موضوع به آن اشاره خواهد شد متغیر های ورودی و خروجی مناسبی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها دی ای آ برای بانک های کشور وجود دارد. در این پایان نامه متغیر های ورودی و خروجی به ترتیب عبارتند از : دارایی های ثابت ، تعداد شعب ، کل هزینه ها ، سپرده کل و حقوق صاحبان سهام به عنوان ورودی استفاده شده و درآمدکل ، تسهیلات اعطایی و کل سرمایه گذاری ها به عنوان خروجی مطرح شده است. در حالت کلی دو دیدگاه وجود داردکه می تواند برای تعیین ورودی ها و خروجی های یک بانک جهت سنجش کارایی مورد استفاده قرار گیرد. که عبارتند از دیدگاه واسطه ای و دیدگاه تولیدی که در فصل چهارم به تشریح آنها خواهیم پرداخت. در این پایان نامه متغیر های ورودی و خروجی بر اساس دیدگاه واسطه ای انتخاب شده است.
1-12 روش نمونه گیری
در این پایان نامه نمونه گیری انتخابی بوده است و از بین 30 بانک کشور 20 بانک به صورت کاملا انتخابی و به صورت غیر تصادفی و غیر احتمالاتی برگزیده شده است. و آن بانک هایی که مورد مطالعه قرار نگرفته اند اطلاعات یا داده های درستی از آنها در اختیار پژوهشگر نبوده ویا بانک ها به صورت تازه تاسیس بوده اند.
1-13 نوآوری تحقیق
استفاده از نرم افزار دی ای آ فرونتیر 6برای اولین بار
استفاده از ماهیت ورودی محور بجای ماهیت خروجی محور
انتخاب سال های جاری 87- 91 در اندازه گیری کارایی

فصل دوم
مرور ادبیات و پیشینه ی تحقیق
2-1 مقدمه
در فصل دوم و بخش اول این پایان نامه قصد داریم به بیان مفاهیم و تعاریف بانکی و تاریخچه آن ، در بخش دوم به تعریف انواع کارایی و مبانی نظری تحقیق می پردازیم ودر بخش سوم به پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور می پردازیم.
2-2 تاریخچه بانک داری
واژه بانک از کلمه ایتالیایی بانکو یا بنچ در دوران رنسانس به معنی صندلی گرفته شده است. بانکوصندلی اي بوده که روي آن افرادي می نشسته و پول نزول داده و به انجام معامله می پرداخته اند.]1 [
2-3 تعریف واژه بانک
این کلمه طی سال ها تغییر یافته و به صورت امروزي )بانک( کاربرد دارد بانک ها عموماً مؤسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه لازم را در اختیار صاحبان واحدهاي صنعتی، کشاورزي، بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداري به زمانی خیلی قبل بر می گرددو اکنون به عنوان یک مؤسسه مالی که به ارائه خدمات مالی می پردازد همچنان رو به تکامل است در حال حاضر واژه بانک به مؤسسه ای گفته می شود که داراي مجوز فعالیت بانکی از بانک مرکزي باشد. این مجوز توسط دستگاه هاي نظارت مالی اعطا میشود و به موجب آن حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش انواع سپرده ها و اعطاي وام براي بانک میسر میشود. مؤسسات مالی دیگري هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح مؤسسه اعتباري غیر بانکی نامیده می شوند.
2-4 پیشینه
کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان(بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند.
واژه ی «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژه «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژه چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.
2-5 تاریخچه بانک داری در ایران
اولین بانک در سال ١٢۶۶ بدون اجازۀ رسمی دولت ایران اقدام به گشودن شعبه و انجام عملیات بانکی کرد. اما اولین تأسیس اسمی بانک با قرارداد ننگین از طرف ناصرالدین شاه به فردی به نام بارون دورویترکلید خورد. این بانک، بانک شاهی ایران نام گرفت.
در قبال این امتیازنامه، روس هادر ١٢٨۵ شمسی مجوز بانک استقراض ایران را به مدت ٧۵ سال از ناصرالدین شاه گرفتند. اولین بانک ایرانی (بانک سپه) در سال ١٣٠۴ تأسیس شد. بعد از انقلاب همه بانک های موجود در کشور با مصوبه شورای انقلاب، ملی شدند که عبارتند از: بانک ملی ، سپه، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک استان، صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، تجارت و ملت.]2[
2-6 گونه های بانک داری
1. بانک‌داری شعبه‌ای: فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه.
2. بانک ‌داری بی‌شعبه: فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه.
3. بانک ‌داری سرمایه‌گذاری: واسطه‌گری مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه.
4. عمده ‌بانک ‌داری: انجام عملیات بانکی توسط یک بانک برای یک بنگاه مالی یا بانک دیگر.
5. خرده ‌بانک‌ داری: انجام عملیات توسط یک بانک برای بنگاه‌ها و اشخاص.
2-7 انواع بانک
بانک های تجاری
بانک های سرمایه گذاری
بانک های تخصصی
بانک رهنی
بانک مرکزی
2-7-1 بانک های تجاری
بانک های تجاری نقشی اساسی در فعالیت هاي اقتصادي هر کشور ایفا می کنند.بدین صورت که ، با قبول انواع سپرده و اعطاي اعتبار، سرمایه جاري مؤسسات تولیدي و بازرگانی را تأمین می نمایند.
بانک های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند. ساموئلسون اقتصادان امریکائی معتقداست وظیفه اقتصادی بانک های تجاری عبارت است از نگهداری حساب جاری وپرداخت چک هایی که از حساب جاری کشیده میشود . وظیفه دیگر این بانک ها اعطای قرضه به تجار و صاحبان صنایع است . باید توجه داشت که فقط بانک های مورد اشاره میتوانند پول بانکی به وجود آورند . یعنی حساب رویتی برای مشتریان باز کنند وچک در اختیار مشتریان بگزارند .این چکها به صورت وسیله مبادله در سازمان اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگیرد . نقش اساسی ومهم بانک های تجاری مربوط به این وظیفه است ]1 [
2-7-2 بانک های سرمایه گذاری
بانک سرمایه گزاری شرکتی است که حیطه اصلی فعالیت هاي آن مشاوره و تحقیق در زمینه بازارهاي مالی و تسهیل انتشار اوراق بهادار براي تأمین مالی واحدهاي اقتصادي در بازار به روش های مختلف است. شاید بتوان گفت که مهم ترین وجه تمایز بانک سرمایه گذاري از بانک تجاري سبد مشتریان و خدمات آنهاست. بانک هاي تجاري معمولاً با مشتریان شخصی یا شرکتهاي کوچک سر و کار دارند و خدماتی از قبیل حساب هاي پس اندازو جاري،
پرداخت هاي بین بانکی، تأمین مالی مشتریان شخصی (وام های کوچک)، حساب سرمایه گذاري براي بازنشستگی، کارت اعتباري و خدمات ماشین هاي پرداخت خودکاررا ارائه می کنند در مقابل مشتریان بانک سرمایه گذاري شرکت ها هستند و وظیفه اصلی این بانک کمک به شرکت ها براي تأمین مالی است که می تواند اشکال متنوعی به خود بگیرد که به شکل زیر قابل بیان است:
تحلیل و ارائه مشاوره به شرکت ها و حل مشکلات ناشی از ادغام ها و تملک ها یکی دیگر از عملیات بانک های سرمایه گذاری است که معمولاً در شرایط رونق اقتصادي جزء بخش هاي داغ بازار بوده و درآمد خوبی را براي بانک و متخصصان این حوزه فراهم می کند. علاوه بر آن این نوع بانک ها داراي بخش های تخصصی تحقیق براي ارزش گذاري وضعیت صنایع مختلف یا سهام شرکتها جهت هدایت بازار هستندکه اطلاعات آن مورد استفاده عموم سرمایه گذاران قرار می گیرد.]3[
2-7-3 بانک تخصصی یا توسعه ای
بانک توسعه ای به بانکی گفته می شود که، علاوه بر وظایف اعتباري بانکی عهده دار وظایف توسعه اي نیزمی باشد. که اصلی ترین وظیفه آن تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت براي اجراي طرح های اقتصادی است. بانک های توسعه ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش های مربوطه بوده و با برنامه ریزی صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادي توزیع می نمایند. ]3[
2-7-4 بانک رهنی
بانک مسکن، در ۲۵ دی‌ماه سال ۱۳۱۷ با تاسیس “بانک رهنی ایران” به‌عنوان بانکی تخصصی در امر مسکن و ساختمان، با سرمایه اولیه دویست میلیون ریال به مشارکت وزارت دارایی و بانک ملی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.
موضوع فعالیت بانک مسکن، موضوعات بانکی مرتبط با امر مسکن را تشکیل می‌داد. پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیرمنقول با هدف خرید، احداث و تکمیل، تعمیر و اعطای اعتبار به شرکت‌های ساختمانی بخش عمده فعالیت‌ها را در بر می‌گرفت.
2-7-5 بانک مرکزی
بانک مرکزی به نهادی اطلاق می‌شود که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره ، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مثلاً ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی از کشورها این بانک مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه استقلال بانک های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی  پشتيبان دولت باشد]4[
2-8 حوزه فعالیت بانک ها
از اعمالی که بانک ها عمدتاً در حیطه کاری خود، برحسب تعریف انجام می دهند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. قبول سپرده های پس انداز مدت دار و پرداخت بهره وری مانده این نوع حساب ها با توجه به مدت سپرده؛
٢. قبول سپرده دیداری (حساب جاری) و پرداخت به مشتریان؛
٣. تنزیل اوراق و اسناد بهادار، سفته و برات پذیرفته شده. مثلا یک چک به تاریخ یک ماه دیگر را بانک با کسر% ١٠ از کل مبلغ، الان پرداخت می کند و در سر رسید خود از حساب مورد نظر دریافت می کند
۴. انتقال پول ازیک نفر به نفر دیگر در داخل یا خارج کشور
۵. ایجاد تسهیلات تبدیل و ترتیبات وصول
۶. عرضه اعتبار از طریق اعطای اجازه حق برداشت و یا اعتبار از حساب جاری بدون وثیقه و با استفاده ازمکانیسم اعتبار اسنادی
٧. چاپ اسکناس که در انحصار بانک مرکزی است
٨. صدور برات، چک بانکی و حواله و تأیید امضای چک
٩. ارائه صندوق امانات
٠ ١. عهدار شدن حفاظت از اوراق بهادار و سایر اموال با ارزش
١١. ایفای نقش امین برای شرکت ها
١٢. خرید و فروش شمش طلا
١٣. سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی و غیر دولتی
١۴. انجام معاملات ارزی
هر بانک به دلیل ماهیت خاص خود بخشی از فعالیت های فوق را انجام می دهد.]5[
2-9 بانک های ایرانی
فکر تأسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تأسیس بانک شاهی ایران به وجود آمد. در این زمان حاج محمدحسین که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تأسیس بانکی با سرمایه مشترك دولت و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متأسفانه طرح مورد موافقت واقع نشد. پس از مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد.
اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام بانک پهلوي قشون، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و براي سامان دادن به امور مالی ارتش به وجود آمد. سپس نام آن به بانک سپه تغییر کرد. فعالیت های بانکی این بانک در آغاز تأسیس محدود بود. در سال 1305 با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، مؤسسه رهنی ایران تأسیس شد. این مؤسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می کرد.
در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام با بهره پایین ارائه می کرد. این مؤسسه پس از تأسیس بانک ملی ایران، جزیی از این بانک شد و از سال 1318 که بانک رهنی به وجود آمد، به بانک کارگشایی تغییر نام یافت .]2[
2-10 بانک های خصوصی در ایران
با وجود عدم منع قانونی تأسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک های ملی و سپه و بانک های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تأسیس نشد. در نتیجه فعالیت هاي بانکی در سراسر کشور در دست چند بانک باقی ماند. باتصویب اولین طرح برنامه عمرانی کشور در سال 1327 ، نیاز به وجود مؤسسات اعتباري افزایش یافت.
در تیرماه 1328 دولت به منظور کمک مالی به واحدهاي تولیدي خصوصی، بانک برنامه را ایجاد کرد. سپس بانک بازرگانی ایران به عنوان اولین بانک خصوصی به صورت شرکت سهامی در بهمن ماه 1328 تأسیس شد؛ و در سال 1329 فعالیت های بانکی خود را آغاز کرد. از سال 1329 تا سال 1350 ، 21 بانک خصوصی در ایران تأسیس شد. علاوه بر این بانک اقتصادي ایران در سال 1338 تأسیس و در سال 1341 منحل گردید]2[
2-11 برخی از بانک های ایران
2-11-1 بانک ملی ایران
قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت سال 1306 به وسیله مجلس شوراي ملی تصویب شد. بر اساس این قانون، دولت مکلف شد که بانکی به نام، بانک ملی ایران تأسیس کند. سرمایه بانک 15 میلیون ریال در نظر گرفته شد. در سال 1307 بانک ملی با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس شد و علاوه بر مسئولیت نگهداري حساب های دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال 1311 به این بانک واگذار گردید. بانک ملی ایران از همان ابتداي تأسیس شکل شرکت سهامی را داشت، وسرمایه اولیه آن یعنی 20 میلیون ریال به 20( هزار سهم هزار ریالی 13500 سهم با نام و 6500 سهم بی نام ) تقسیم شده بود..
2-11-2 بانک ملت
بانک ملت، شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است، که هم‌اکنون پس از بانک ملی ایران، به‌عنوان دومین بانک بزرگ ایران محسوب می‌شود. بانک ملت در سال مالی ۱۳۹۱ با درآمدی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان) ، در رتبه پنجم از فهرست بزرگترین شرکت‌های ایرانی قرار گرفت.بانک ملت پس از انقلاب ۵۷ و در پی ملی شدن همه ی بانک ها توسط شورای انقلاب، سپس ادغام همه بانک های تجاری، در قالب دو بانک تجارت و ملت، در خرداد ماه ۱۳۵۸ تاسیس شد.در اسفند ۱۳۸۷،٪ ۵ درصد از سهام بانک ملت، در بورس تهران عرضه گردید، که از این میزان٪ ۲٫۵ درصد به‌فروش رسید و تنها خریدار آن نیز شرکت آتیه ی کارکنان بانک ملت (صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ملت) بود، که از زیرمجموعه‌های بانک به‌شمار می‌آید.
2-11 -3 بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد بانکی با مالکیت خصوصی است که از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در ایران آغاز کرده‌است. بانک پاسارگاد ، در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۴با سرمایه ۳۵۰۰ میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده‌است فعالیت خود را آغاز کرد .
2-11 -4 بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین، شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است، که در سال ۱۳۸۰ با رمایه۲۵۰ میلیارد ریال، به‌عنوان نخسین بانک خصوصی ایران، توسط محمد صدر هاشمی‌نژاد پایه‌گذاری شد. بانک اقتصاد نوین، نخستین ارائه‌دهنده خدمات بانکداری اختصاصی در ایران بود. بانک اقتصادنوین اوّلین بار در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ تیرماه سال ۱۳۸۰، براساس مجوزات ماخوذه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ اقدام به پذیره‌نویسی سهام نمود.
2-11 -5 بانک تجارت
بانک تجارت، شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است، که هم‌اکنون پس از بانک ملی ایران، بانک ملت، بانک مسکن، بانک پارسیان و بانک صادرات ایران، در رتبه ششم، از بزرگترین بانک های ایران قرار دارد.
بانک تجارت بنابر لایحه اداره امور بانک ها، در مهرماه ۱۳۵۸ از ادغام یازده بانک خصوصی، با سرمایه‌ای معادل ۳۹ میلیارد ریال، در تاریخ ۲۹ آذرماه سال ۱۳۵۸ تاسیس شد،
در حال حاضر بانک تجارت با بیش از ۳۰ سال فعالیت بانکی و سرمایه‌ای بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال، مالک شبکه‌ای از ۲٫۰۰۰ شعبه در داخل و خارج ایران می‌باشد.
2-11 -6 بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران، به‌اختصار بانک رفاه تنها بانک ایرانی است، که به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از سازمان تأمین اجتماعی ایران فعالیت می‌کند.
بانک رفاه کارگران در مرداد ۱۳۳۹ تشکیل شد و نخستین شعبه‌های آن در فروردین سال ۱۳۴۰ در دو شهر تهران و اصفهان راه اندازی شداین بانک به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید . سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد. بانک رفاه امروزه یک بانک تجاری شناخته شده و بیش از پنجاه سال است که در این حوزه فعال می‌باشد.
2-11- 7 بانک پارسیان
بانک پارسیان، شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است، که با در اختیار داشتن شبکه‌ای از ۲۷۳ شعبه، به‌عنوان بزرگترین بانک خصوصی ایران شناخته می‌شود. پارسیان در سال ۱۳۸۰ به‌عنوان دومین بانک خصوصی ایرانی، فعالیت خود را آغاز نمود.
بانک پارسیان، دومین بانک‌ خصوصی ایران است، که در سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده‌است. این بانک در حال حاضر با در اختیار داشتن ٪ ۴۵درصد از کل منابع بانک های خصوصی و سهم٪ ۴۲ درصدی از کل تسهیلات اعطایی توسط بانک های خصوصی، عنوان بزرگترین بانک خصوصی ایران را از آن خود کرده‌است.
2-11 -8 بانک سامان
بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی ایرانی و اولین عضو گروهقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید