برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

برنامه سالانه طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه برنامه سالانه طرح تعالی چیست ؟ برنامه سالانه طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1362)

3-7- ارزیابی صفات273-7-1- اندازهگیری وزن تر میوه273-7-2- اندازهگیریpH273-7-3-اندازهگیری سفتی میوه273-7-4-اندازهگیری قند میوه273-7-5-عصارهگیری از میوه283-7-6- وزن خشک میوه283-7-7- اندازهگیری نیتروژن283-7-8- اندازهگیری پتاسیم293-7-9-اندازهگیری فسفر293-7-10- اندازهگیری کلسیم293-8-تجزیه و تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها30فصل چهارم-نتایج و بحث4-1- اثر تیمارها بر رشد گیاه324-1-1- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1361)

فصل سوم : مواد و روش ها1-3- مواد شیمیایی …………………………………………………………………………………………………………. 26 3-2-. انجام آزمایش ها ………………………………………………………………………………………………………. 26 3-3- شمارش کلی میکروبی (محاسبه استاندارد) ……………………………………………………………………. 27 3-4- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………….. 27 3-4-1- باکتری های گرم مثبت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1359)

2-9-3-قارچهای اندومیکوریزا212-9-4-مراحل تشکیل سیستم میکوریزایی222-10-فواید همزیستی میکوریزایی222-10-1-نقش میکوریزا در بهبود جذب آب222-10-2-میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی242-10-3-میکوریزا و واکنش های مرفوفیزیولوژیکی242-10-4-میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی242-10-5-افزایش مقاومت به تنش خشکی282-10-6-افزایش کارایی مصرف کودهای شیمیایی30فصل سوم : ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1358)

3-3 خصوصیات فیزیکی وشیمائی خاک مزرعه243-4 مشخصات جغرافیایی واقلیم محل اجرای طرح243-5 آماده سازی زمین واجرای نقشه آزمایش253-6 عملیات کاشت253-8 اندازه گیری صفات253-9 درصدروغن ودرصدسیلیمارین263-10 محاسبات آماری26فصل چهارم274-1 ارتفاع بوته284-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه294-3 تعدادگل آذین304-4 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1357)

3-2-1-اندازه گیری pH……………………………………………………………………………………………………………………433-2-2-اندازه گیری اسیدیته……………………………………………………………………………………………………………….443-2-3-اندازه گیری چربی…………………………………………………………………………………………………………………44 3-3-آزمون میکروبی…………………………………………………………………………………………………………………………443-4-آزمون حسی…………………………………………………………………………………………………………………………….45 3-5- تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………45فصل چهارم : بحث و نتیجه……………………………………………………………………………………………………………….464-1- نتایج حاصل از بررسی میزان چربی نمونه های خامه تولید شده…………………………………………………….474-2- نتایج حاصل از بررسی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1355)

2-2-2- مشخصات عمومی شتر.102-2-3-آناتومی و عضلات122-2-4-اهمیت و آمار پرورش122-2-5-ترکیبات شیمیایی گوشت شتر142-2-6- ویژگی های فیزیکوشیمیایی گوشت شتر………………………………………………………………………………………………..152-3- فلور میکروبی گوشت خام…………………………………………………………162-3-1-منشا آلودگی گوشت172-3-2-انواع میکروارگانیزم های عامل فساد گوشت.172-3-3-انواع میکروارگانیزم های گوشت سرد182-3-4-روش های نگهداری گوشت…………………………………………………………………………………………………………………182-4-رزماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..232-4-1- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (1354)

فهرست اشکالعنوان صفحهشکل ‏41- روند تغییرات شاخص سطح برگ سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی34شکل ‏42- روند تغییرات شاخص سطح برگ سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی35شکل ‏43 – روند تغییرات شاخص سطح برگ سیب ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1353)

4-3- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیتریت………………………………………………………………41 چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (1352)

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….1 فصل اول : کلیات تحقیق 1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..3 1-2) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………..3 1-2-1) تعریف سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………..6 1-2-2) اصول سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………8 1-3) فرایند تصمیم گیری در تعیین اولویتها ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (449)

برّرسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک استاد راهنما: دکتر بهروز محمودی بختیاری استاد مشاور: دکتر اردشیر صالح پور پژوهشگر: پرستو شاه محمدی فصل اوّل: مقدمه/ کلیّات ادامه مطلب…